ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

  
Η εταιρεία μας ασχολείται υπεύθυνα με την μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων που έχουν σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς αλλά και διαρροής αερίων (υγραέριο, βουτάνιο, κ.α) τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά αλλά και σοβαρές βλάβες στην υγεία. Η σχεδίαση του συστήματος γίνεται έχοντας υπόψη τις παραμέτρους του χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και άμεση ειδοποίηση των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο αλλά και η ενημέρωση αυτών σε περίπτωση απουσίας τους.

 Η έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση είναι κρίσιμοι παράγοντες για την διάσωση ζωής αγαπημένων προσώπων, εργαζομένων και περιουσίας.

Από την στιγμή που ξεσπάει φωτιά υπάρχει χρόνος μόνο τριών λεπτών για να δράσουμε ή να απομακρυνθούμε. Οι τοξικότητα των καπνών και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε λιγότερο από πέντε λεπτά, επηρεάζουν το νευρικό και αναπνευστικό σύστημα με αποτέλεσμα την αδυναμία αντίδρασης.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας αποτελούνται από:

  • Τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης
  • Τους πυρανίχνευτες
  • Τις φαροσειρήνες
  • Τα μπουτoν αναγγελίας φωτιάς

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας ανιχνεύουν τα προϊόντα της καύσης (θερμότητα, καπνός) καθώς και την διαρροή εκρηκτικών αερίων από τα πρώτα τους στάδια και παρέχουν έγκαιρη ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα περεταίρω αυτοματισμών για την κατάσβεση, την παύση διαρροής καθώς και την τηλεφωνική ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων. Η εγκατάσταση για όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μελέτες πυρασφαλείας - πυρανίχνευσης. συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας συμβατικά και αναλογικά διευθυνσιοδοτημένα με δυνατότητα αποστολής σημάτων συναγερμού. Ανιχνευτές φωτιάς, καπνού, θερμοκρασίας και εκρηκτικών αεριών. Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης και πυροσβεστήρες. Φωτισμός ασφαλείας και εξόδου κινδύνου.